Středočeské i hradecké vodárny se dlouhodobě podílejí na podpoře vzdělávání veřejnosti. Doba „koronavirová“ přinesla další možnosti a příležitosti, tentokrát se zaměřením na vysokoškolské studenty. Společnosti Královéhradecká provozní, a.s., (KHP) a Středočeské vodárny, a.s., (SVAS) ve spolupráci s Institutem environmentálních služeb, a.s. (IES) poskytly studentům VŠCHT Praha, Univerzity Hradec Králové (UHK) a přeshraničně sousedící Univerzity Opole (UO) možnost pro distanční vysokoškolskou výuku využít zdarma moderní edukativní prostředek.

„Jedná se o vzdělávací program – virtuální interaktivní 3D prohlídku čistírny odpadních vod v Hradci Králové – který prioritně slouží ke školení zaměstnanců Veolia. Tento program, využívající špičkovou moderní techniku, byl vytvořen IES a natočen na hradecké čistírně s odborným komentářem manažera technologického útvaru KHP jako reálného průvodce. Studenti vysokých škol tak měli možnost načerpat znalosti z opravdového prostředí provozu, a to i přesto, že epidemiologická situace nedovolila vstup do vodárenských objektů,“ představil projekt Ing. Jakub Hanzl, generální ředitel společností KHP a SVAS. Tato virtuální prohlídka popisuje všechny stupně čištění odpadní vody a je rozdělena na dvě kapitoly – Vodní linka a Kalové hospodářství. Součástí Vodní linky je i samostatná část věnovaná centrálnímu řízení. Jednotlivá 360´ videa odděluje schematická mapka znázorňující konkrétní bod/místo výkladu v celém procesu čištění. Koncem měsíce dubna došlo k realizaci dvou plánovaných akcí ve spolupráci KHP, Univerzity Hradec Králové a Univerzity Opole. Uskutečnily se dva dvouhodinové výukové bloky v prostředí Microsoft Teams, kterého se zúčastnilo téměř 70 studentů. Obě akce proběhly v rámci řešení čtyřletého projektu INTERREG VA (2018–2021) Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce. Úvodním blokem byly dvě přednášky, jedna přednáška v češtině na téma Základy čištění odpadních vod a druhá v angličtině Advanced technologies in wastewater treatment, které prezentoval manažer technologického útvaru KHP Ing. Pavel Král, Ph.D. Poté následovala hodinová individuální virtuální 3D prohlídka ČOV Hradec Králové. Na závěr se všichni zúčastnění distančně sešli v prostředí MS Teams, kde proběhla zpětná vazba a hodnocení kurzu formou individuálního polostrukturovaného rozhovoru s účastníky, které ukázalo velkou spokojenost studentů s neobvyklým odborným zážitkem i jejich motivaci k dalšímu vzdělávání v této oblasti.

REKLAMA

Jak potvrdil děkan Přírodovědecké fakulty UHK doc. RNDr. Jan Kříž, PhD., a vedoucí manažer CZ části tohoto mezinárodního projektu, podporovaného Evropskou unií: „Kvalitních odborníků pro přírodovědno-technicky zaměřené obory environmentální technologie ochrany prostředí a podpory zdraví je v rámci celé Evropské unie trvalý nedostatek, což se stává zejména v této složité době celospolečenským problémem i v řadě dalších zemí. Využití nejmodernější 3D interaktivní videotechnologie v distanční odborné praxi je významný, a pokud je mi z odborné literatury známo, i ojedinělý počin. Tento směr si nepochybně v budoucnu najde své trvalé místo nejen jako významná motivace pro získávání studentů pro toto odborné zaměření, ale i jako nedílná součást vysokoškolské výuky“.

REKLAMA